Van Burk Consultancy Van Burk Consultancy
header
 
cv
lijn
spacer
      spacer
spacer spacer spacer c.v.  
 
 
Quotes
 
"Zo kan het dus ook: mensen zonder druk anders tegen de dingen aan laten kijken. Een vangnet zijn maar ook uitdagen".

Susan Dutmer
Clusterhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling,
gemeente Haarlemmermeer
 
"Joop van Burk brengt rust en stabiliteit in woelige tijden.
Hij maakt mensen sterker door ze veel vertrouwen te geven"

Frank van Dooren
directeur Stad
gemeente Zaanstad
 
"Joop van Burk is een 'mensenman' die vanuit de krachten en kwaliteiten van mensen werkt aan een hecht team met een heldere focus"

Esther Agricola
directeur BMA
gemeente Amsterdam
 
 
 
 
     
  cvJoop van Burk (1954) jurist,
   
 
 • ruim 30 jaar ervaring bij overheid (rijksdienst, provincies en gemeente)
 • ruim 20 jaar leidinggevende ervaring
 • master of public management: module organisatie management
 • Quantum Practioner Levaltraining (NLP, enneagram)
 • leergang coaching voor professionals (School voor Coaching)
 • collegereeks Verandermanagement- Nyenrode Business Universiteit
 • Gecertificeerd trainer Management Drives: Individuele Profielen en Groepen en Teams
spacer  
  Van Burk Coaching, Advies en Management kenmerkt zich door
 
 • aandacht en inlevingsvermogen
 • vertrouwen en evenwichtigheid
 • confrontatie en resultaatgerichtheid
 • humor en relativering
spacer  
  Interim management
spacer
   
Februari 2014 - heden Directeur/coördinator Gelders Restauratie Centrum
De doelstellingen van het GRC zijn:
- stimuleren en zorgdragen voor voldoende vakmanschap/vakprofessionaliteit in de restauratie door o.a. opleidingen en cursussen
- het ontwikkelen van kennis en het leveren van bijdragen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en energietransitie in de restauratie
- creëren en beheren van kennis en opleidingsfaciliteiten en een deskundig netwerk
- Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beleid en de bedrijfsvoering van het GRC.
September 2011 - heden Adviseur en coach Iter Fidelis
Consultancy bureau gericht op risicogestuurd assetmananegement in de sectoren Transport Energy en Real Estate) advisering van de directie over organisatie, structuur en personeelsmanagement.
Het coachen van directie, MT en business consultants.
Oktober 2009 - April 2013 Directeur Stichting Herstelling
De stichting levert in samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen van Amsterdam een bijdrage aan het herstel en instandhouding van de forten van de Stelling van Amsterdam alsmede andere cultuurhistorische (industriële) erfgoederen. De stichting doet dit door mensen die te ver van de arbeidsmarkt af staan zinvol werk aan te bieden op dit cultureel erfgoed.
Verantwoordelijk voor o.a.:
- het vermarkten van de manier van werken (methodiek)
- het onderhouden en uitbouwen van het netwerk van opdrachtgevers e.a.
- het genereren van publiciteit en bekendheid
- het bewaken,aanscherpen en uitdragen van de Herstellingmethodiek
- het acquireren van werk op de forten en het aanboren van externe fondsen.
Januari 2011 - Januari 2012 Adviseur en coach Stichting Archeologische Monumentenwacht
Advisering van het bestuur over toekomstscenario's en het omvormen van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte organisatie. Het coachen van de medewerkers bij de veranderingen.
2010 Hoofd Gebiedsteam West, cluster planvorming, gemeente Haarlemmermeer
Dagelijkse leiding aan het gebiedsteam.
- Verantwoordelijk voor bestemmingsplannen in het westelijk deel van de gemeente.
2009 Teamhoofd Planvorming, gemeente Haarlemmermeer.
Dagelijkse leiding aan het team Milieu en een team Bestemmingsplannen.
- Afhandelen achterstanden Vrijstellingenbeleid.
- Advisering over efficiënte teamstructuur.
- Advisering over en maken plan van aanpak cultuurverandering n.a.v.
- Medewerker tevredenheidonderzoek.
2007 - 2008 Hoofd van de afdeling Monumenten, gemeente Amsterdam
Resultaten:
- Integreren van 2 afdelingen tot 1
- Realiseren van een missie en visietraject
- Structureren en prioriteren van werkzaamheden
- Werkprocessen beschrijven en knelpunten oplossen
- Investeren in team- en individuele ontwikkeling
2007 Aansturing en coaching van de groep Markt- en Productontwikkeling van de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland
Resultaten:
- In gang zetten van het maken van een marketingplan.
2006 Interim hoofd Cultuur, Recreatie en Zorg, dienst Stad, gemeente Zaanstad
Resultaten:
- Initiatief en aanzet tot reorganisatie (bottom up!)
- Team- en individuele coaching op zelfvertrouwen en ontwikkeling.
 
 
spacer
Managementfuncties in vast dienstverband
spacer  
2004 - 2006 Hoofd Cultuur en Educatie ad interim provincie Noord-Holland
Verantwoordelijk voor het personeel, de beleidsvorming en- uitvoering en de planning en control.
- De leiding over 12 personen.
- Begrotingen, jaarrekeningen en managementrapportages.
- Voorbereiding van het bureau op een reorganisatie; het managen van onzekerheid en verandering.
- Aansturing totstandkoming Cultuurnota.
- Aansturing van het ontwikkelen van beleid culturele planologie.
- Aansturing van projecten in het kader van een investeringsimpuls sociaal culturele Infrastructuur.
1999 - 2006 Hoofd Monumenten en Archeologie Provincie Noord Holland.
- Verantwoordelijk voor het personeel, de beleidsvorming en uitvoering en de planning en control.
- De leiding over 21 personen.
- Begrotingen, jaarrekeningen en managementrapportages.
- Voltooien van veranderingstraject van eenwording, visievorming, herstructurering en uitplaatsing van werk.
- Vergunning- en subsidieverlening (€1,2 miljoen per jaar).
- Totstandkoming van de producten als Cultuurhistorische Waardenkaart, Cultuurhistorische Regioprofielen.
- Integreren van cultuurhistorisch beleid met beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en landschap en recreatie en toerisme.
- Het ontwikkelen van een visie op het UNESCO wereld erfgoedmonument Stelling van Amsterdam, het verankeren in beleid (streekplan, Nota Ruimte, Nationaal Landschap) en de totstandkoming van een investerings/ uitvoeringsprogramma
1997 - 1999 Hoofd Wegenbouw Provincie Utrecht.
- Verantwoordelijk voor het personeel, de voorbereiding en uitvoering van wegenbouwprojecten en de planning en control.
- Het integreren van de bureaus Voorbereiding en Uitvoering tot één bureau Wegenbouw
- Het herinrichten en vastleggen van werkprocessen.
1997 Hoofd Verkeersgeleiding ad interim, provincie Utrecht.
- Verantwoordelijk voor de aansturing van het bureau en het voorbereiden op opheffing.
1995 - 1997 Hoofd bedrijfsvoering Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, provincie Utrecht.
- Verantwoordelijk voor de juridische advisering, P en O, I en A, Communicatie en Voorlichting, Registratie en /Archief.
1991 - 1995 Hoofd Juridische en Onroerend goedzaken, Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer Provincie Utrecht.
 
 
spacer spacer
adviesopdrachten
spacer  
2011 Adviseur Stichting Archeologische Monumentenwacht Nederland
- advisering van het bestuur over toekomstscenario's en het omvormen van een aanbodberichte naar een vraaggerichte organisatie.
2009 Organisatieonderzoek en advies huisartsenpraktijk
 
2006 - heden Diverse advies, project- en procesmanagement opdrachten, provincie Gelderland.
Resultaten:
- Maken plan van aanpak om van beleid tot uitvoering te komen.
- Tot stand brengen samenwerking tussen provincie, gemeenten en instellingen (convenant, overeenkomst).
- Advisering en coaching over proces- en projectaanpak.
- Dagvoorzitterschappen.
2007 - 2007 Onderzoeksopdracht voor 5 gemeenten in de Gelderse Vallei naar samenwerking op het gebied van cultuurhistorie.
Resultaten:
- Rapport met samenwerkingsvarianten en advies op het gebied van archeologie.
2005 - 2006 Onderzoek- en adviesopdracht Stichting Herstelling, Dienst Werk en Inkomen, gemeente Amsterdam.
Resultaten:
- Rapport over werkbeleving en aanbevelingen.
- Coaching teammanagers op managementontwikkeling.
  spacer
  diverse coachingstrajecten
spacer
  Provincie Noord-Holland
Dienst Werk en Inkomen gemeente Amsterdam
Bestuursdienst gemeente Amsterdam
Brandweer Amsterdam-Amstelland
FNV Bondgenoten
Stichting Archeologische Monumentenwacht Nederland
Iter Fidelis, risicogestuurd asset management
Gemeente Haarlemmermeer
Huisartsenpraktijk
 
nevenfuncties
spacer  
2014 - heden Bestuurslid van de winkelstichting Plein 1945 te IJmuiden
2005 - heden Voorzitter Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Zuid Kennemerland en IJmond
 
voor printen pdf CV >>
   
 
pijl
 
pijl
 
pijl
 
pijl
 
     
spacer

spacer